Kariera 06.11.2014

PORADA: Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Czas studiów to okres poszukiwań, zdobywania nowych doświadczeń i kształtowania swojej przyszłości. Z przyszłością związane jest także planowanie źródła swojego utrzymania. Być może wielu z Was już teraz myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, ponieważ w takiej formie upatruje najlepszy dla siebie sposób zarobkowania.

 

Założenie własnej działalności wiąże się z obowiązkiem spełnienia szeregu wymogów, w naszym kraju kojarzy się z udręką i formalnościami. W dzisiejszym artykule postaram się przekazać Wam pewne wskazówki jak się do tego zabrać i w ten sposób nieco odczarować  mglistość procesu założenia działalności gospodarczej.

 

Na początek chciałbym wskazać parę wyjaśnień:

-założenie działalności gospodarczej to rzeczywiście złożony proces. Z uwagi na informacyjny charakter tego artykułu postaram sie podać niezbędne minimum.

- działalność możemy prowadzić indywidualnie, jako osoba fizyczna, albo możemy zdecydować się na założenie spółki. Niniejszy artykuł dotyczyć będzie założenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

- niektóre informacje będą podawane skrótowo, w formie przykładu, ze wskazaniem odesłań do stron internetowych, na których można znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie.

-dla zachowania przejrzystości postaram się do minimum ograniczyć podawanie art. paragrafów.

-kluczową ustawą, do której będą się często odwoływał, jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W dalszej części będę używał skrótowo ustawa. W tym miejscu jednak podaję Dziennik Ustaw tej ustawy, abyście mogli do niej sięgnąć, celem odpowiedzi na nurtujące pytania; Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2013r. poz. 675.

 

Założenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Firma:

-przedsiębiorca jednoosobowy działa pod firmą.

-firma takiego przedsiębiorcy obowiązkowo składa się z jego imienia i Nazwiska.

-może być jednak także dodany pseudonim, rodzaj działalności, miejsce wykonywania działalności, inne określenia dowolnie dobrane .

-Firma takiego przedsiębiorcy musi być  tak sformułowana, aby odróżniała dostatecznie danego przedsiębiorcę od innych przedsiębiorców na rynku.

np. Jan Kowalski naprawa rowerów, Jan Kowalski sprzęgło, P. P. H automatyka Nowak Jan.

 

Rejestracja przedsiębiorcy

Aby dokonać rejestracji, należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG).

Stosowny wniosek można pobrać i dostarczyć za pomocą drogi internetowej:

-pod adresem:

 

Przed wypełnienie i złożeniem wniosku musimy utworzyć konto na portalu.

-za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki pod adresem:

-za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP)

pod adresem

Warunkiem będzie w tym przypadku założenie profilu zaufanego. Na portalu znajduje się film instruktażowy w jaki sposób tego dokonać:

strona główna- pomoc- obywatele- filmy instruktażowe.

Nie każdy urząd gminy oferuje też usługę założenia działalności przez tę platformę.

Aby sprawdzić, czy urząd gminy  właściwy dla naszego miejsca zamieszkania oferuje możliwość rejestracji działalności należy w wyszukiwarce odnaleźć dany urząd i sprawdzić listę oferowanych przezeń usług.

 Złożenie wniosku można dokonać także  osobiście albo pocztą na adres urzędu gminy miejsca naszego zamieszkania.

 

np. dla Wrocławia będzie to następujący adres:

                        Urząd Miejski Wrocław

                        Pl. Nowy Targ 1/8

                        50-141 Wrocław

Złożenie wniosku nie wymaga uiszczenia żadnych opłat.

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku zawarte są wraz z wnioskiem na podanych powyżej stronach internetowych. Jeśli wybierzemy opcje wysłania pocztą albo złożenia osobistego , wymagania znajdziemy w art. 25 Ustawy. 

 

Dokonując rejestracji bardzo ważne jest prawidłowe wskazanie rodzaju działalności, która będziemy wykonywać.

Służy do tego dokument:

PKD- Polska Klasyfikacją Działalności

           

Zawarta jest ona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 1997roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Możemy wpisać 3 rodzaje działalności.

Działalność co do zasady możemy rozpocząć już z chwilą złożenia wniosku do CEIDG. Jest to spore ułatwienie dla nowych przedsiębiorców, ponieważ nie muszą zwlekać z prowadzeniem działalności zarobkowej z powodu na np. niezłożenie zawiadomienia do Inspekcji Sanitarnej. 

W pewnych rodzajach działalności będziemy musieli uzyskać stosowną decyzję administracyjną- będzie to zezwolenie, pozwolenie, licencja.

Informację, czy dana działalność wymaga uzyskania np. zezwolenia jest zawarta w ustawie np. art. 46 Ustawy stanowi o działalności wymagającej uzyskania koncesji np. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

Warunki uzyskania koncesji(licencji itd.), udzielenie, odmowę udzielenia, zmianę i cofniecie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na rodzaj działalności objętej wymogiem koncesji. np. dla ochrony osób i mienia będzie to minister spraw wewnętrznych. pod adresem: można uzyskać wyczerpujące informacje na temat uzyskania koncesji.

 

Niektóre rodzaje działalności są tzw. działalnością regulowaną.

Oznacza to, że dla ich prowadzenia trzeba spełnić dodatkowe warunki- np. wpis do rejestru działalności regulowanej.

Pod adresem można znaleźć rejestr działalności regulowanej

Szczegółowe wymagania do spełnienia celem rozpoczęcia działalności regulowanej można znaleźć w odrębnych ustawach np. Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że prowadzanie zakładu kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną.

 

Numer REGON, NIP

 

-Przedsiębiorca jednoosobowy obecnie nie musi już zgłaszać wniosku o nadanie mu nr regon.

-Nr NIP posiada każdy obywatel w urzędzie skarbowym. Z chwilą założenia działalności gospodarczej posiadany nr NIP obywatela staje się automatycznie nr NIP nowego Przedsiębiorcy.

 

Konto bankowe

 

Każda firma musi posiadać konto bankowe. Wynika to z ustawy, ponieważ jeśli:

-planujemy zatrudnić pracowników w naszej firmie, to płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego trzeba będzie dokonać przelewem.

-w ramach naszej działalności będziemy handlować z innym przedsiębiorcą lub wartość transakcji wyniesie równowartość 15 tys. euro, to także te transakcje będą obsługiwane przez bank. 

 

 

Pieczątka

Przedsiębiorca ma obowiązek wyrobienia pieczątki. Pieczątka będzie potrzebna przy wypełnianiu faktur, umów czy pism urzędowych.

Na pieczątce powinno się znaleźć firma przedsiębiorcy, adres przedsiębiorstwa, nr NIP.

Koszt wrobienia pieczątki to ok 30-50zł.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Pracy

 

W terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności pracodawca ma obowiązek zgłoszenia właściwemu państwowemu inspektorowi pracy informacji o swojej działalności tj. miejscu działalności, rodzaju i zakresie działalności.

np. we Wrocławiu będzie to:

 

                        Okręgowy Inspektorat Pracy

                        ul. Zielonego Dębu 22

                        51-621 Wrocław

 

Zgłoszenie można dostarczyć drogą mailową, za pomocą platformy ePUAP, albo osobiście.

Formularz można znaleźć na platformie ePUAP (pod adresem: www.epuap.gov.pl)oraz na stronie Okręgowego Inspektoratu we Wrocławiu pod adresem: http://wroclaw.pip.gov.pl/pl/

 

W zgłoszeniu należy umieścić następujące informacje:

-dane podmiotu gospodarczego (rodzaj prowadzonej działalności, formę prawno- organizacyjną -tu jednoosobowa działalność gospodarcza, liczbę pracowników w siedzibie firmy, datę rozpoczęcia działalności-tu dzień złożenia wniosku o rejestracje do CEIDG),

-zastosowane środki ochrony zbiorowej (np. klimatyzacja, ogrzewanie), ochrony indywidualnej (np. rękawice ochronne, okulary ochronne) oraz inne zabezpieczenia techniczne.

-opracowane procedury dotyczące zarządzeń, instrukcji.

 

Także w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego państwowego inspektora pracy o miejscu, rodzaj i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

We Wrocławiu będzie to :

 

                        Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

                        ul. Kleczkowska 20 (2 siedziba: ul. Pretficza 7)

 

Formularz zawiadomienie można odnaleźć pod adresem:

 

W zawiadomieniu należy wskazać następujące dane:

-dane dotyczące firmy (nazwa firmy, adres, telefon, numer faksu, numer NIP, symbol PKD),

-datę rozpoczęcia działalności,

-dane dotyczące rejestracji działalności gospodarczej- nazwę i adres organu rejestrującego, datę i  numer rejestracji,

            np. Urząd Miejski Wrocławia

            Pl. Nowy Targ 1/8

            50-141 Wrocław

            23.11.2014

            nr (podany przy rejestracji)

-przewidywana liczbę pracowników i godzin pracy,

-sposób zaopatrzenia w wodę,

-sposób odprowadzenia nieczystości płynnych,

-sposób usuwania nieczystości stałych,

-rodzaj produkcji, procesów technologii stwarzających zagrożenie dla zdrowia pracowników.

 

ZUS

 

Nowy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia się we właściwym miejscowo ZUS- ie. Przedsiębiorca musi ubezpieczyć się na wypadek renty, emerytury i wypadku.

Ubezpieczenie na wypadek choroby jest dobrowolne.

Procedura zgłoszenia wygląda następująco:

-we wniosku do CEIDG wskazujemy właściwy dla nas ZUS oraz datę obowiązku rejestracyjnego (data składania wniosku do CEIDG),

-wypełnienie formularza ZUS- ZUA w terminie 7 dni od zgłoszenia rejestracji we właściwym oddziale ZUS.  

                        np. Oddział ZUS we Wrocławiu.

                              ul. Pretficza 11

                              50-950 Wrocław

Wśród danych do wskazania będzie pole odnośnie kodu ubezpieczenia.

Wyróżniamy trzy rodzaje kodu:

-05 70 00 dla przedsiębiorców prowadzących działalność z 24 miesięczną obniżona stawką składek,

-05 10 00 dla przedsiębiorców prowadzący działalność bez preferencyjnej składki,

-00 01 10 dla pracownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu albo zdrowotnemu.

 

Forma opodatkowania

 

Podatek dochodowy

 

W momencie rejestracji przedsiębiorcy wskazujemy w formularzu formę opodatkowania.

Możemy wskazać:

-kartę podatkową,

-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

            Wymagania, które należy spełnić aby zastosować jedną z powyższych form, można znaleźć w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez  osoby fizyczne  (Dz. U. z 2014r., poz. 223)

 

Podatek VAT

 

Co do zasady nowy przedsiębiorca jest zwolniony z podatku VAT.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT występuje w przypadku gdy:

-w skali roku nasz obrót  przekroczy limitu 150 tys. złotych,

-rodzaj działalności tego wymaga np. świadczenie usług doradczych.

-kontrahent będzie preferował partnera będącego płatnikiem VAT, ponieważ w ten sposób będzie mógł odliczyć podatek naliczony. 

 

Procedura rejestracji podatnika podatku VAT wygląda następująco:

-we wniosku do CEIDG zaznaczamy chęć podlegania podatkowi VAT,

-we właściwym Urzędzie Skarbowym (miejscowość siedziby przedsiębiorstwa) składamy formularz VAT-R 

                        np. Urząd Skarbowy Wrocław- Krzyki

                              ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

 

formularz można znaleźć pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/vat

Formularz można złożyć osobiście, pocztą albo drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

- od złożonego wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 170zł.

Opłatę dokonujemy na rzecz Urzędu gminy siedziby przedsiębiorcy. Do wniosku o rejestrację podatnika załączamy potwierdzenie dokonania opłaty.

           

 

            Podsumowując,  z założeniem działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się podjęcie następujących kroków:

  1. złożenie wniosku do CEIDG,
  2. Zgłoszenie się do ubezpieczenia do ZUS,
  3. Dopełnienie spraw podatkowych w Urzędzie Skarbowym,
  4. Zawiadomienie Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej,
  5. Założenie konta bankowego,
  6. Wyrobienie pieczątki.

 

Mam nadzieję, że powyższy artykuł będzie pomocy w założeniu przez Was działalności. Powodzenia.  

 

przygotowano w oparciu o:

1.P. Maćko, A. Sokół,  Jak założyć i prowadzić własną firmę- praktyczny poradnik z przykładami, wyd. cedewu, 2014r.

2. witryna internetową: www.zaloz-firme.pl