Finanse 15.02.2019

Rodzaje faktoringu - kompendium wiedzy

Faktoring to rodzaj finansowania firmy, stosowany jest przez przedsiębiorców sprzedających towary oraz swoje usługi innym przedsiębiorcom czy też instytucjom. Warunkiem zastosowania usługi faktoringu jest wystawianie faktur z odroczonym terminem ich płatności. Podstawowa rola faktoringu to poprawa płynności finansowej firmy. Dodatkowo pozwala on na oszczędność czasu niezbędnego do egzekucji powstałych należności.

 

Faktoring pełny i niepełny

Pierwszym rodzajem faktoringu jest tzw. pełny (bez regresu), który umożliwia 100%-owe przeniesienie ryzyka braku wypłacalności przedsiębiorców, których objęto umową. W tym przypadku nieopłacenie faktury przez kontrahenta nie oznacza dla firmy nieuzyskania należności. Faktoring z regresem natomiast to forma umowy, na podstawie której faktor nie ponosi ryzyka niewypłacalności przedsiębiorców objętych tą umową. Trzecim rodzajem faktoringu jest faktoring mieszany, który stanowi, że faktor ponosi ryzyko niewypłacalności firmy ale tylko do kwoty zawartej w umowie. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności jest zatem rozłożone na firmę faktoringową oraz faktora. Warto wspomnieć, że w Polsce najczęściej stosuje się faktoring bez regresu.

Faktoring jawny i ukryty

Wyróżniamy również faktoring jawny oraz faktoring tajny. Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany) to rodzaj umowy, o której kontrahent firmy faktoringowej wie, ponieważ został zawiadomiony o jej zawarciu. Firma faktoringowa powiadamia kontrahenta o zawarciu umowy faktoringowej niezwłocznie. Jednocześnie kontrahent informowany jest o wszelkich danych faktora oraz o numerze rachunku bankowego, na jaki powinien uiszczać wszelkie płatności. W Polsce zasadą jest, że faktoring powinien być jawny. Warto jednak wiedzieć, że istnieje instytucja faktoringu tajnego (nienotyfikowanego). W ramach tego rodzaju umowy kontrahenci nie są informowani o zawarciu umowy pomiędzy firmą faktoringową a faktorem. Płatnik dowiaduje się tylko, na jaki rachunek powinien uiszczać należności po prostu przez otrzymanie faktury od dostawcy. Podkreślamy jednak, że faktoring tajny jest możliwy do zastosowania w przypadku faktoringu niepełnego. Faktoring nienotyfikowany stanowi znikomą część umów faktoringowych ze względu na niechęć faktorów do jego oferowania.

Podział umów faktoringowych ze względu na termin zapłaty wygląda natomiast następująco:

  • faktoring dyskontowy - w ramach umowy przejęcie wierzytelności faktor wypłaca całość należności (pomniejszoną o opłaty),
  • faktoring zaliczkowy - istnieje wówczas kiedy faktor przekazuje faktorantowi określoną zaliczkę (część wierzytelności), 
  • faktoring wymagalnościowy - występuje w przypadku, kiedy środki finansowe są przelewane na konto faktoranta już w momencie upływu terminu płatności konkretnej faktury.

Faktoring eksportowy i krajowy

Wspomnieć należy również o faktoringu krajowym i eksportowym, ze względu na rodzaj kontrahenta, a także faktoring z wyodrębnioną usługą kredytową oraz bez wyodrębnienia usługi kredytowej - wyodrębnione ze względu na strukturę podatkową. Istnieje również pojęcie tak zwanego mikrofaktoringu, czyli faktoringu w ramach mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw oraz średnich przedsiębiorstw. W ostatnich latach faktoring dla małych firm staje się coraz bardziej popularny.

Warto również wiedzieć, że pomimo, iż w procesie faktoringu biorą udział trzy strony, jest to umowa dwustronna.Faktoring pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za sprzedane towary oraz usługi. Pomaga również zaoszczędzić nie tylko czas, ale i energię, jaką przedsiębiorca musiałby poświęcić na uzyskanie należnych mu środków finansowych.

 

Artykuł powstał we współpracy z serwisem FAKTORINGoferty.pl