Finanse 08.11.2016

Jaką rolę spełnia TFI względem funduszu inwestycyjnego? 

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Środki finansowe, dzięki którym fundusz buduje swój portfel inwestycyjny, są kreowane przez wpłaty inwestorów. Powierzają oni tym samym swój kapitał specjalistom zarządzającym funduszem oraz kierującym jego inwestycjami. Organem zarządczym wobec funduszy inwestycyjnych są tzw. TFI. Czym one są?

Pojęcie TFI

Termin TFI oznacza Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które według ustawy o funduszach inwestycyjnych jest organem funduszu, który nim zarządza i reprezentuje na zewnątrz. TFI musi działać w formie prawnej spółki akcyjnej, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest też uzyskanie przez niego zgody na prowadzenie takiej działalności od Komisji Nadzoru Finansowego.

Tylko TFI w formie spółki akcyjnej może tworzyć fundusze inwestycyjne, zarządzać nimi i reprezentować je w kontaktach z osobami trzecimi. TFI dąży do takiego rozdysponowania posiadanych aktywów, aby z jednej strony zapewnić maksymalny zysk uczestnikom funduszu, a z drugiej ograniczać do minimum ryzyko inwestycji. Zapewniać może także nadzór nad siecią sprzedaży funduszu i jego obsługę księgową.

W skład TFI wchodzą zwykle doświadczeni ekonomiści, posiadający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w zakresie inwestowania w różne instrumenty i papiery wartościowe. Najlepiej, aby były to osoby licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego jako doradcy inwestycyjni.

Jak tworzone są TFI?

Pierwsze TFI powstało w Polsce w 1992 roku i było to właściwie towarzystwo funduszy powierniczych, należące do amerykańskiej grupy finansowej. Następne powstawały w 1995 roku i zalicza się do nich TFI Union Investment, działające na polskim rynku od przeszło dwóch dekad - początkowo jako Korona TFI S.A., a później jako Union Investment TFI S.A. Fundusz skupiał w swojej historii łącznie ponad 100 tys. inwestorów, którzy przez 20 lat działalności powierzyli mu przeszło 10 mld zł.

Aby mogło powstać Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, musi zostać założona spółka akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Podmiot ten powinien uzyskać zgodę na działalność od KNF oraz wnieść minimalny kapitał początkowy w wysokości 125 000-730 000 euro, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, a jego pochodzenie należy udokumentować. Środki te nie mogą przy tym pochodzić z kredytu, ani z pożyczki.

TFI musi zatrudniać co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych odpowiadających za zarządzanie funduszami i portfelem papierów wartościowych oraz mieć w swoich szeregach jednego doradcę do czynności związanych z obrotem papierami wartościowymi.

TFI zarządza, ale nie jest właścicielem

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy właścicielami jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, a TFI. W rzeczywistości aktywa funduszu należą do jego uczestników, a rola TFI ogranicza się tylko do zarządzania nimi. W efekcie TFI nie jest właścicielem majątku funduszu. Nie jest on zależny ani od TFI, ani od depozytariusza - banku, który prowadzi rejestr aktywów funduszu i czuwa nad jego aktywami.

Jakim TFI powierzać swoje pieniądze?

Wybór funduszu inwestycyjnego powinien być ściśle związany z wyborem TFI, któremu chcemy zaufać. Od razu przestrzegamy przed oszustami, którzy twierdzą, że działają tak jak Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ale na przykład nie mają formy spółki akcyjnej. Lepiej od takich podmiotów trzymać się jak najdalej.

Wybierając TFI, trzeba mieć świadomość, że istnieje ryzyko utraty części, a nawet całości posiadanych środków finansowych. Warto je podjąć, jeśli chcemy zarobić więcej niż np. na lokatach bankowych. Musimy mieć przy tym świadomość, że TFI przed każdą decyzją o zakupie instrumentów finansowych, dokonuje analizy opłacalności i przekazuje inwestorom dane o poziomie bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze można dobrać jako inwestor funduszu dla siebie taki profil portfela inwestycyjnego, aby minimalizować akceptowalne ryzyko.