Kariera 13.11.2018

Ponad 90% Polaków odrzuca plany emigracji zarobkowej

Rekordowo niska stopa bezrobocia i coraz lepsze warunki zatrudnienia w kraju wyraźne wpływają na ograniczenie planów migracyjnych Polaków. Jak wynika z dziewiątej edycji raportu „Migracje Zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service, jedynie 8,6% aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy rozważa wyjazd do pracy za granicą. Jednocześnie 37,1% z nich chciałoby wyjechać na 3 miesiące, a „tylko” 19,2% na stałe. Co ciekawe, już 38% badanych wskazuje atrakcyjne miejsce pracy w Polsce jako barierę przed wyjazdem.

 

Według najnowszego raportu Work Service „Migracje Zarobkowe Polaków IX” już tylko 8,6% aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce (1,6 mln osób) rozważa emigrację zarobkową. Jest to wynik o 3,2 pp. niższy w porównaniu do poprzedniej edycji oraz najniższy odsetek w 4-letniej historii prowadzonego badania. Nawet 30,3% Polaków, decydując się na emigrację zarobkową, „zdecydowanie” zabrałoby ze sobą rodzinę. Jeszcze pół roku temu taką odpowiedź zadeklarowało tylko 18,8% ankietowanych.  Co ciekawe, 37,1% respondentów wskazuje, że jeśli wyjadą do pracy za granicę, to na około 3 miesiące.

 

Po raz pierwszy w historii naszych badań odsetek Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową, osiągnął jednocyfrową wartość. Z kolei niemal 1/5 potencjalnych emigrantów chciałaby wyjechać na stałe. Jest to wynik o 4,5 pp. niższy niż w poprzedniej edycji naszego badania. To oznacza, że poza malejącą pulą osób myślących o wyjazdach za granicę, rośnie również udział tych, którzy planują takie działanie krótkoterminowo. – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Niewątpliwie zawdzięczamy to poprawiającej się sytuacji na naszym rynku pracy. Coraz lepsze warunki zatrudnienia już nie tylko wpływają na spadek zainteresowania wyjazdem zarobkowym, ale również przekładają się na wzrost odsetka Polaków, którzy odrzucają plany migracyjne­. Obecnie jest to nieco ponad 90% badanych – dodaje Witucki.

 

 

Aktualnie jedynie 3% Polaków rozważa emigrację na Wyspy Brytyjskie. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów, z wynikiem 23,3%, niezmiennie pozostają Niemcy. W pierwszej trójce wyboru polskich emigrantów znalazły się również Norwegia (15,6%) i niespodziewanie po raz pierwszy Szwecja (14,7%). Z drugiego na czwarte miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła Holandia, co naturalnie wynika z sezonowej zmiany po zakończeniu okresu letniego.

 

W porównaniu do poprzednich edycji badania nastąpiła znacząca zmiana głównych kierunków potencjalnej emigracji. Przede wszystkim wyjazdy do Wielkiej Brytanii stały się passé. Jeszcze dwa lata temu, jesienią 2016 r. odsetek osób rozważających wyjazd do Zjednoczonego Królestwa i do Niemiec był niemal identyczny. Obecnie zainteresowanie wyjazdem na Wyspy Brytyjskie spadło do zaledwie 3%. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę podwyższoną niepewność odnośnie możliwości legalnej pracy w Wielkiej Brytanii po zbliżającym się Brexicie – zaznacza Wiktor Wojciechowski, Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 

Priorytetem rodzina i wysokość dochodu

 

Według raportu Work Service niemal 7 na 10 Polaków decyduje się na emigrację w celu podjęcia pracy, jak i we wcześniejszych edycjach, ze względu na wysokość zarobków. W drugiej kolejności wyjazd rodaków za granicę spowodowany jest ex aequo lepszymi perspektywami rozwoju zawodowego i wyższym standardem życia (32%). Najwyższy wynik w historii badań zanotowały warunki socjalne w innych krajach, wskazywane przez 31% Polaków. Dla niemal jednej czwartej ankietowanych powodem do emigracji jest korzystniejszy system podatkowy, bardziej przyjazna administracja publiczna i możliwość podróżowania. Co ciekawe, jedynie 14% badanych zamierza wyjechać za granicę z powodu braku odpowiedniej pracy w Polsce. Jest to wynik o 10 pp. niższy niż przed rokiem.

 

 

Głównymi barierami Polaków przed emigracją niezmiennie pozostają przywiązanie do rodziny i przyjaciół (65%) oraz atrakcyjna praca w miejscu zamieszkania (38%). Warto także zauważyć, że dwa razy częściej niż w poprzedniej edycji badania ankietowani wskazywali na zbyt duże różnice kulturowe i mentalność ludzi za granicą (18%). Dodatkowo w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 7 pp. wzrósł odsetek badanych, którzy przyznali się, że nie podejmują decyzji o pracy poza krajem, ponieważ uważają, że Polacy są tam źle traktowani.

 

Profil polskiego emigranta

 

Co ciekawe, najchętniej pracować za granicę wyjechaliby już nie najmłodsi, a osoby między 35, a 60 rokiem życia (55%). Wśród Polaków planujących emigrację nawet 82% ma pracę, z czego 49% jest zatrudnionych na pełnym etacie. Co ważne, nawet o 16 pp., do 31%, wśród potencjalnych emigrantów wzrósł udział osób z wyższym wykształceniem. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania potencjalnych emigrantów, na mapie Polski wyraźnie wyróżniają się dwa regiony – centralny pod względem zdecydowanie największego udziału osób zainteresowanych emigracją (31%) i południowo-zachodni, w którym jedynie 8% badanych rozważa pracę za granicą. Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najczęściej o emigracji zarobkowej myślą Polacy mieszkający na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców (68%).

 

Istotna zmiana zachodzi z punktu widzenia poziomu wykształcenia – dotychczas przeważały osoby z wykształceniem podstawowym – teraz największy udział mają osoby z wyższym wykształceniem. To z pewnością martwi, bo są to pracownicy z doświadczeniem i dalszym potencjałem. To oni w głównej mierze kierują się perspektywami rozwoju zawodowego, miejsc pracy z wysoką kulturą innowacji – mówi Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego, Pracodawcy RP.

 

 

***

Raport „Migracje Zarobkowe Polaków IX” do pobrania dostępny jest tutaj

 

Źrdło: materiały prasowe Work Service